ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2017

By ΝΤΟΝΤΗΣ Φροντιστήρια 6 έτη agoNo Comments
Αρχική  /  Ανακοινώσεις  /  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2017
Φροντιστήριο Θεσσαλονίκη Μέσης Εκπαίδευσης Δυτικα Υπολογισμός Μορίων, Πανελλήνιες 2018, Αποτελέσματα Πανελληνίων,Βάσεις,Παλαιότερα θέματα πανελλήνιες,φροντιστήρια θεσσαλονίκης,βαθμοί πανελληνίων
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
2 Μαι.17ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ” ΣΤΗΝ
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337.1/51/498660/ Σ.2223

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ)

1. Οι ΠΚΕ, που προβλέπονται για τους υποψηφίους των στρατιωτικών σχολών, αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα επιλογής που περιλαμβάνει ψυχομετρικές εξετάσεις, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Προς τούτο, για τη διευκόλυνση των υποψηφίων είναι δυνατόν να δηλώσουν ως σχολή πρώτης προτίμησης, οποιαδήποτε σχολή βρίσκεται πλησίον του τόπου διαμονής τους.

2. Οι διαδικασίες, για τις ανωτέρω δοκιμασίες – εξετάσεις, είναι ενιαίες και ισχύουν για όλες τις σχολές, πλην των εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω:

α. Οι κοινοί υποψήφιοι/ες που δήλωσαν τις σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη Σχολή Ικάρων/Τμήμα Ιπταμένων, όχι ως πρώτη προτίμηση, θα εξετάζονται με μέριμνα της σχολής πρώτης προτίμησης και στην κολύμβηση, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.

β. Οι κοινοί υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων/Τμήμα Ιπταμένων, όχι ως πρώτη προτίμηση, θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1 σε επιπλέον ψυχομετρικές και υγειονομικές εξετάσεις, διάρκειας 4 εργασίμων ημερών, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ, συμπεριλαμβανομένης και της κολύμβησης.

γ. Οι υποψήφιοι/ες με πρώτη σχολή προτίμησης, κάποια από τις σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη Σχολή Ικάρων/Τμήμα Ιπταμένων, οι οποίοι/ες κρίθηκαν ακατάλληλοι/ες στις αντίστοιχες ειδικές δοκιμασίες αυτών των σχολών θα συνεχίσουν τις ΠΚΕ, προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους για τις υπόλοιπες στρατιωτικές σχολές που έχουν δηλώσει.

3. Όλοι οι υποψήφιοι/ες της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων Εξωτερικού, θα υποβάλλονται σε ΠΚΕ από τη ΔΑΕ/Β1.

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

4. Οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει:

α. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.

β. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.

γ. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

5. Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις:

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

6. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το υπ. αριθ .πρωτ. Υ4α/20100/10-3-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Υπ.Αριθ.139491/ 16-11-2006 (ΦΕΚ 1747 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών» καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και όλες τις κατηγορίες δικαιούχων που υπάγονται στο καθεστώς δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας μπορούν να κάνουν δωρεάν ή σύμφωνα με το αναγραφόμενο στο βιβλιάριο ποσοστό συμμετοχής τους τις υγειονομικές εξετάσεις και τις ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Προκειμένου να βεβαιώνεται ότι οι εξετάσεις θα γίνονται για τη συμμετοχή στις ΠΚΕ για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, οι υποψήφιοι/ες, (κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας) οι οποίοι θα προσέρχονται στα νοσοκομεία, απαιτείται να προσκομίζουν αντίγραφο της Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψήφιου/ας ΑΣΕΙ (ΣΣΕ-ΣΝΔ-ΣΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ) και ΑΣΣΥ (ΣΜΥ-ΣΜΥΝ-ΣΜΥΑ) ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (Υπόδειγμα «7»).

7. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης (Υπόδειγμα «6»), εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου) και θα προσκομίζονται από τον ίδιο τον/την υποψήφιο/α στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που είναι αρμόδιο για τη Σχολή πρώτης προτίμησης ή τη ΔΑΕ για υποψήφιους/ες Σχολών της ΠΑ, κατά την πρώτη ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει από 30 Απρ 2017 και μεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ημέρα των ΠΚΕ αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ). Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, καθώς και οι μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων θα γίνονται στο αρμόδιο ανά Σχολή Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

8. Οι κοινοί υποψήφιοι/ες για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ/ΙΠΤ) με άλλες Σχολές, να προσκομίσουν αντίγραφα του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης καθώς και των παραπάνω γνωματεύσεων-εξετάσεων στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) όπου θα υπόκεινται σε επιπλέον εργαστηριακό έλεγχο. Ιδιαίτερα απαιτείται η γνωστοποίηση της τιμής της αιμοσφαιρίνης των υποψηφίων από τις ΑΥΕ και ΚΑΙ.

9. Μετά την κατάταξή τους στην αντίστοιχη σχολή, οι επιτυχόντες/ούσες, θα υποβάλλονται σε όλες τις εξετάσεις για τις οποίες είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά και επιπλέον στις παρακάτω εξετάσεις: Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, τοξικολογική ούρων, τεστ κύησης (μόνο για τις επιτυχούσες) και ειδικές εξετάσεις αναλόγως της σχολής επιτυχίας όταν απαιτούνται με ευθύνη και διαταγή του αντιστοίχου Κλάδου.

10. Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες και παραρτήματα ΠΔ 11/2014, όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3 , παράγραφος 4 του ΠΔ 11/2014 και το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1 ζ, του ΝΔ 1327/1973.

11. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το αναγραφόμενο στην παράγραφο 12β της παρούσας (Προσόντα Υποψηφίου), δηλαδή οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄/27-1-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 3513/29-12-2014.

12. Επιπλέον τονίζεται ότι κατά την κατάταξη των επιτυχόντων στην αντίστοιχη Σχολή, απαιτείται από αυτούς η τήρηση των τιθέμενων ορίων εισαγωγής, του Δείκτη Μάζα Σώματος (ΔΜΣ).

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

13. Η διεξαγωγή δοκιμασιών θα γίνει όπως παρακάτω:

α. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου πρακτικού), στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε Σχολής ή της ΔΑΕ/Β1. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στις Στρατιωτικές Σχολές.

β. Οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες στις αθλητικές δοκιμασίες, που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.

γ. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΣΕ/Όπλα,
ΣΝΔ,
ΣΙ/Ιπτάμενοι
ΣΜΥ/Όπλα
ΣΣΕ/ Σώματα,
ΣΙ/Μηχανικοί.
ΣΣΑΣ,
ΣΑΝ,
ΣΜΥ/ Σώματα
ΣΜΥΝ,
ΣΤΥΑ,
ΣΥΔ
1. Δρόμος 100 μ. 16″ 17″
2. Δρόμος 1000 μ. 4΄και 20″ 4΄ και 30″
3. Άλμα σε ύψος με φόρα 1,05 μ. 1,00 μ.
4. Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μ. 3,60 μ.
5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)
Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι.
4,50 μ. 4,40 μ.
6. Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ.

δ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.

ε. Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου/ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους/ες.

στ. Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.

ζ. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων.

14. Υποψήφιος/α που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στις υπόλοιπες.

15. Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψήφιου/ας, προβλήματος υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκομίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι.), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο/η υποψήφιος/α να επαναπρογραμματίζεται ανάλογα από την αντίστοιχη Σχολή ή τη ΔΑΕ. Η ανωτέρω ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας των ΠΚΕ, εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα των ΠΚΕ οπότε επαναπρογραμματίζεται την αμέσως επόμενη ημέρα. Επιπλέον, σε περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος/α πρέπει να γνωστοποιεί στον παρόντα ιατρό, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος σε περίπτωση τραυματισμού υποψήφιου/ας κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα των ΠΚΕ οπότε επαναπρογραμματίζεται την αμέσως επόμενη ημέρα.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΛΟΙΠΑ

16. Η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η ακόλουθη:

α. Οι Σχολές – ΔΑΕ/Β1 θα αποστέλλουν στη μηχανογράφηση του ΥΠΠΕΘ, τους ικανούς υποψηφίους των ΠΚΕ.

β. Το ΥΠΠΕΘ θα αποστέλλει στις Σχολές – ΔΑΕ/Β1, επεξεργασμένες καταστάσεις για έλεγχο ορθότητας.

γ. Οι Σχολές – ΔΑΕ/Β1, θα αποστείλουν στο ΥΠΠΕΘ εκ νέου τις καταστάσεις, με επισημασμένες τυχόν διορθώσεις.

17. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για την ορθότητα και τη μορφή των αποτελεσμάτων είναι οι Σχολές – ΔΑΕ/Β1.

18. Επισημαίνεται ότι, για τους κοινούς υποψηφίους/ες αποτελέσματα επιτυχόντων/ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που δήλωσε ο υποψήφιος, θα εκδίδει μόνο η Σχολή πρώτης προτίμησης. Το ΥΠΠΕΘ με βάση τις καταστάσεις και αφού λάβει υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων και τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν, θα συντάξει την τελική κατάσταση επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές κατά Τμήμα.

19. Στους υποψηφίους/ες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που ενδιαφέρονται και για Σχολές της ΕΛ.ΑΣ και του Π.Σ. θα χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής στις ΠΚΕ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ, εφόσον πέραν των ψυχομετρικών και υγειονομικών εξετάσεων :

α. Επέτυχαν τα όρια των αθλητικών δοκιμασιών για ΣΣΕ/Οπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/Ιπτάμενοι, ΣΜΥ/Όπλα.

β. Στην αίτηση υποψηφίου (Υπόδειγμα «7») στο αντίστοιχο πεδίο έχει δηλωθεί ότι ο υποψήφιος είναι και υποψήφιος για την ΕΛ.ΑΣ ή το Π.Σ.

20. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να έχουν υποβάλει και αίτηση στην ΕΛ.ΑΣ ή το Π.Σ. σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος
Υ/ΓΕΕΘΑ

Πηγή: edu.klimaka.gr

Categories:
  Ανακοινώσεις, Άρθρα Κεντρικής Σελίδας, Τελευταία Νέα
το αρθρο κοινοποιηθηκε 0 φορες
 000

Leave a Reply

Your email address will not be published.