ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΤΕΙ

By ΝΤΟΝΤΗΣ Φροντιστήρια 6 έτη agoNo Comments
Αρχική  /  Ανακοινώσεις  /  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΤΕΙ
Φροντιστήριο Θεσσαλονίκη Μέσης Εκπαίδευσης

Ενόψει του σκοπού της ρύθμισης του άρθρου 47 του ν. 4373/2016, που είναι η προαγωγή του αθλητισμού στους νέους φοιτητές και φοιτήτριες σε αθλήματα που έχουν διακριθεί, είναι νόμιμη η αιτηθείσα μετεγγραφή, ακόμη και στην περίπτωση τμημάτων που ανήκουν στο ίδιο ΑΕΙ.

Τη Γνωμοδότηση αυτή (Ατομική) εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μέτά από ερώτημα της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

«Αν είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 47 του ν. 4373/2016 στη περίπτωση μετεγγραφής φοιτητή από Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με έδρα στις Σέρρες, στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη του ιδίου Α.Ε.Ι.».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Αριθμός Γνωμοδότησης: 57/2017 (Ατομική) 

ρ.πρωτ.ερωτήματος: 31811/ΖΙ/24.2.2017 Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Υπουργείου Παιδείας ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων.  Ερώτημα: Αν είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 47 ν. 4373/2016 στη περίπτωση μετεγγραφής φοιτητή από Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με έδρα στις Σέρρες στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη του ιδίου Α.Ε.Ι.

Γνωμοδοτών: Σπυρίδων Α. Παπαγιαννόπουλος.

1. Με το άρθρο 21 του ν.4332/2015 (Α” 76) ορίστηκαν κατά τρόπο γενικό τα θέματα της μετεγγραφής φοιτητών (όροι, προϋποθέσεις κλπ). Στην παρ. 4α του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι: «Μετεγγραφή δεν είναι δυνατή: α} από Τμήμα ή Σχολή του ιδίον ΑΕ/» .

2. Εξάλλού, με το άρθρο 47 του ν. 4373/2016 (Α’ 49) προβλέφθηκε κατ’ απολύτως ειδικό τρόπο η δυνατότητα μετεγγραφής φοιτητή — αθλητή, ο οποίος έχει διακεκριμένες αθλητικές επιδόσεις σε κάποιο άθλημα, ως εξής: «Αν το τμήμα εισαγωγής του δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο του τμήματος εισαγωγής του εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά πε− ρίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

3. Στην εισηγητική έκθεση του ως άνω άρθρου αναφέρεται: «Με το άρθρο 47 δίνεται η δυνατότητα σε αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι εισήχθησαν σε τμήμα εισαγωγής που δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής ή η αθλήτρια, να μετεγγράφονται, κατόπιν αιτήσεως τους, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικά ίδρυμα, κατά περίπτωση, ώστε να συνεχίζουν απρόσκοπτα και την αθλητική δραστηριότητα αλλά και να λαμβάνουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο διακρίθηκαν».

4. Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ευθέως ότι ο σκοπός θεσπίσεώς της είναι όλως εξαιρετικός και έγκειται στην προώθηση της αθλητικής δραστηριότητας των νέων φοιτητών / τριών, για την οποία υπάρχει ήδη μία διάκριση, έτσι ώστε η φοίτησή τους σε Σχολή ή Τμήμα που δεν προωθεί τη συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα να μην αποτελεί τροχοπέδη για την αθλητική τους διάκριση σε συγκεκριμένο άθλημα. Ο λόγος αυτός, διαφοροποιείται ριζικά από τους λοιπούς λόγους μετεγγραφής που αναφέρονται στους γενικούς κανόνες (λόγοι υγείας κλπ), απαιτείται δε και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείού Πολιτισμού & Αθλητισμού.

5. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το ερώτημα της υπηρεσίας, ο Δ.Π. επιτυχών φοιτητής με διάκριση στο άθλημα της υδατοσφαίρισης (για το οποίο άλλωστε μοριοδοτήθηκε κατά την εισαγωγή του) πού εγγράφηκε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Σερρών με έδρα τις Σέρρες, ζήτησε την μετεγγραφή του στο αντίστοιχο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη επειδή το τελευταίο, σύμφωνα και με τα προγράμματα σπονδών που επικαλέσθηκε, περιέχει την αθλητική δραστηριότητα της υδατοσφαίρισης, ενώ αντίθετα αυτή δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών. Στην ερωτώσα όμως υπηρεσία προέκυψε ο προβληματισμός αν ο αιτών δικαιούται της μετεγγραφής, δεδομένου ότι: α) και τα δύο προαναφερόμενα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ανήκουν στο αυτό πανεπιστημιακό ίδρυμα που είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και β) ο νόμος απαιτεί την μετεγγραφή από Τμήμα ενός ΑΕΙ σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου ΑΕΙ (προφανώς με διαφορετική έδρα και χωρική αρμοδιότητα) και όχι του ιδίου.

6. Ναι μεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί αυτό ως προκύπτον από τη γραμματική ερμηνεία των δύο επίμαχων διατάξεων, πλην όμως ο σκοπός της νομοθέτησης της ειδικής ως άνω διάταξης είναι η εν γένει προώθηση του αθλητισμού στους νέους και νέες που έχουν επιτύχει ακαδημαϊκή εκπαίδευση και όχι οι συνήθεις λόγοι μετεγγραφής που διεξοδικά αναφέρονται στην γενική ρύθμιση του ν.4332/2015. Περαιτέρω, είναι σαφές ότι ο νομοθέτης διατύπωσε την εξαιρετική ειδική ρύθμιση έχοντας υπόψη του το συνήθως συμβαίνον, δηλαδή ότι η αλλαγή Τμήματος σε άλλο ταυτόσημο Τμήμα εγγύτερου ΑΕΙ συνεπάγεται και την αλλαγή ΑΕΙ (ήτοι από το απομεμακρυσμένο στο εγγύτερο) όπου το ΑΕΙ υποδοχής έχει άλλη χωρική αρμοδιότητα. Εν προκειμένω όμως – οράτε σχετικώς Π.Δ. 97/2013 – πρόκειται για την όλως εξαιρετική περίπτωση όπου η ίδια Σχολή περιλαμβάνει δύο αυτοτελή μεταξύ τους Τμήματα του ιδίου ΑΕΙ αλλά διαφορετικής έδρας (χωρικής αρμοδιότητας), των οποίων όμως τα προγράμματα διαφοροποιούνται ως προς το κρίσιμο εν προκειμένω άθλημα της υδατοσφαίρισης.

7. Επομένως, δικαιολογείται και εντάσσεται αποκλειστικά στον σκοπό της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 47 του ν. 4373/2016, (και όχι της γενικής ρύθμισης του άρθρου 21 του ν. 4332/2015) η αιτούμενη μετεγγραφή, επειδή μόνον έτσι επιτυγχάνεται ο στόχος της προώθησης του αθλητισμού, ο δε νομοθέτης με τη φράση «στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο του Τμήματος εισαγωγής του εκπαιδευτικό ίδρυμα» έχει υπόψη του το συνήθως συμβαίνον (ότι δηλ. κάθε ΑΕΙ έχει χωρική αρμοδιότητα σε συγκεκριμένη πόλη), με αποτέλεσμα να έχει εκφραστεί στενότερα του δέοντος όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση και να φαίνεται ότι αποκλείεται η αλλαγή Τμήματος όταν στο ίδιο ΑΕΙ λειτουργούν ίδια κατεύθυνσης Τμήματα αλλά σε διαφορετικές πόλεις. Τούτο όμως κατά τα προδιαληφθέντα δεν ισχύει προκειμένου για φοιτητές αθλητές που έχουν επιτύχει διάκριση σε άθλημα διότι έτσι – αναιτιολογήτως – αποκλείεται ο σκοπός της επίμαχης ρύθμισης.

8. Κατόπιν τούτων έχω τη γνώμη ότι στο ερώτημα που τέθηκε αρμόζει η απάντηση ότι η αιτούμενη μετεγγραφή είναι νόμιμη.

Ο Νομικός Σύμβουλος

Σπυρίδων Α. Παtrαγιαννόπουλος

Δείτε την Γνωμοδότηση εδώ.

Πηγή: www.foititikanea.gr

Categories:
  Ανακοινώσεις, Άρθρα Κεντρικής Σελίδας, Τελευταία Νέα
το αρθρο κοινοποιηθηκε 0 φορες
 000

Leave a Reply

Your email address will not be published.