Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών ΑΕΝ: Η Διαδικασία και τα δικαιολογητικά

By ΝΤΟΝΤΗΣ Φροντιστήρια 6 έτη agoNo Comments
Αρχική  /  Τελευταία Νέα  /  Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών ΑΕΝ: Η Διαδικασία και τα δικαιολογητικά
Στεγαστικό Επίδομα,φοιτητές,ΑΕΝ,διαδικασία,δικαιολογητικά,καταβολή,ΝΤΟΝΤΗΣ,το καλύτερο φροντιστήριο,φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης,φροντιστήριο θεσσαλονίκη

Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών ΑΕΝ: Η Διαδικασία και τα δικαιολογητικά

Σας ενημερώνουμε ότι η απόφαση με τα κριτήρια και την διαδικασία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα σπουδαστών ΑΕΝ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την Διαδικασία και τα δικαιολογητικά.

Καταβολή στεγαστικού επιδόματος σπουδαστών Α.Ε.Ν.

Ορίστηκε όπως η δαπάνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (αρθρ. 10, του ν. 3220/2004, όπως ισχύει) ελέγχεται, εκκαθαρίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) και εντέλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με τακτικά χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις.

Οι επιμέρους δαπάνες για την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υ.ΝΑ.Ν.Π., τον ειδικό φορέα 41/140 «ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και τον ΚΑΕ 2754 «Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους» στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Μετεγγραφές Φοιτητών Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 2017-2018

 

Διαδικασία και δικαιολογητικά

1. Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σπουδαστών, ως ακολούθως:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης (ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π.) της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. μεριμνά για την κατανομή των απαιτούμενων πιστώσεων στον ειδικό φορέα 41/140 και στον ΚΑΕ 2754 «Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους».

2.α. Οι δικαιούχοι του σπουδαστικού στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση η οποία, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσής της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα «Α»).

β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, στις οποίες αναφέρονται όλα τα στοιχεία της περ. δ της παρούσης ενότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά των παρ. 3-8 της ενότητας Β, υποβάλλονται στο Γραφείο της Σπουδαστικής Μέριμνας της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής.

γ. Για την έκδοση του τακτικού χρηματικού εντάλματος απαιτούνται τα ακόλουθα:

γα. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

γβ. Κατάσταση δικαιούχων σπουδαστών στεγαστικού επιδόματος, ως Παράρτημα «Β» που περιλαμβάνει:

i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,

ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ΙΒΑΝ],

iv) την αιτιολογία και το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται το στεγαστικό επίδομα,

ν) το πληρωτέο ποσό.

Εν συνεχεία εκδίδονται τα τακτικά χρηματικά εντάλματα από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) του Υ.ΝΑ.ΝΠ .

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 12 Έξυπνα κόλπα για κινητά

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, ως Παράρτημα «Α». Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.

2.α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης, ως Παράρτημα «Γ» που χορηγείται από την Α.Ε.Ν. όπου φοιτά ο σπουδαστής. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:

i) Ο σπουδαστής σημείωσε επιτυχώς τις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.

ii) Η διάρκεια των σπουδών.

β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται  η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9), του δικαιούχου και των γονέων του.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του σπουδαστή.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.

8. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του σπουδαστή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο σπουδαστής βεβαίωση τουλάχιστον εξάμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

Το Υπόδειγμα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ

Πηγή: Foititikanea.gr

Κατηγορία:
  Τελευταία Νέα
το αρθρο κοινοποιηθηκε 0 φορες
 000

Leave a Reply

Your email address will not be published.